สาเม๊าะ อ. “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3”. Al-HIKMAH Journal, vol. 11, no. 22, Dec. 2021, pp. 235-48, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/249785.