หะยีเหย็บ ส. . . “สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล”. Al-HIKMAH Journal, vol. 11, no. 22, Dec. 2021, pp. 219-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/253207.