จาปรัง ธีรวัช. “การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม”. Al-HIKMAH Journal 1, no. 1 (February 13, 2018): 35–44. Accessed May 24, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111856.