หะยีสาอิ ีคอเหล็ด. “การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Al-HIKMAH Journal 1, no. 2 (February 14, 2018): 1–13. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111929.