มันยุนุ มูฮามัสสกรี. “การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน”. Al-HIKMAH Journal 1, no. 2 (February 14, 2018): 15–22. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111930.