หลังปูเต๊ะ สุวรรณี. “แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal 1, no. 2 (February 14, 2018): 23–35. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111932.