Yosof, Maya, and zakariya Hama. “Hukum Islam Tentang Fasakh Perkahwinan Kerana Ketidak-Mampuan Suami Menunaikan Kewajipannya”. Al-HIKMAH Journal 1, no. 2 (February 14, 2018): 99–106. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111943.