ภูยุทธานนท์ อัยนา. “วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 13 (February 22, 2018): 1–13. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112341.