อัซซอลีฮีย์ มูฮัมหมัดอาฟีฟี, รักษ์พลเมือง ชนิตา, and บุญประกอบ พรรณี. “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 13 (February 22, 2018): 45–58. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112345.