ใหมคง เกศินี, สันติวรานนท์ สุเทพ, and สร้อยเพชรเกษม ชัยลิขิต. “ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 13 (February 22, 2018): 71–79. Accessed May 20, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112347.