พุ่มไสว ภาวนา, ขุนเพชร สถาพร, ชัยกุล ปรีชา, and เต๊ะหละ อารีย์. “การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 13 (February 22, 2018): 81–96. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112380.