เหมกรณ์ ภาสกร, and วิรัชนิภาวรรณ วิรัช. “การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 13 (February 22, 2018): 97–112. Accessed May 23, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112382.