หมัดตะพงศ์ นัศรุลลอฮ์, and การีนา อับดุลเลาะ. “ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 14 (February 26, 2018): 1–8. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113010.