แสงวนิชย์ สุมิตรา. “อิสลามและมนุษย์”. Al-HIKMAH Journal 2, no. 3 (April 17, 2018): 59–69. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113015.