นุชมี อดิศักดิ์, and การีนา อับดุลเลาะ. “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 14 (February 26, 2018): 23–33. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113040.