แก้วสีขาว วราภรณ์, and ปิลันธนานนท์ นาตยา. “การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 14 (February 26, 2018): 69–78. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113047.