วณิชย์กุล ณัฐนุช. “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 14 (February 26, 2018): 79–91. Accessed May 20, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113048.