วิเศษสินธุ์ ฉัตตมาศ. “การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 14 (February 26, 2018): 93–100. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113050.