ยอดมณี เปขณางค์. “การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”. Al-HIKMAH Journal 7, no. 14 (February 26, 2018): 141–149. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113056.