บาเกาะ นัชชิมา, โยเหลา ดุษฎี, กิจธรธรรม วิชุดา, and จันประเสริฐ ฐาศุกร์. “Self Management and Family Coping Toward a Happy Warm Family of Muslim Married Female Teachers: A Case Study of Yala Province”. Al-HIKMAH Journal 3, no. 6 (April 17, 2018): 61–73. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/114986.