สองเมือง จารุวัจน์, หะยีสะมะแอ ซอลีฮะห์, ไวยวรรณจิตร สุรชัย, หะยีสาอิ อิบรอเฮม, and บากา มูหามัดรูยานี. “Thai Language Learning Management for Muslim Student in Islamic Private Schools of Southern Thailand”. Al-HIKMAH Journal 4, no. 8 (April 17, 2018): 1–8. Accessed May 29, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115199.