บุญนรากร สกุณา, ภัสสรศิริ นิตยา, พ่วงสมจิตร์ ชูชาติ, and เจนอักษร นภดล. “Islamic Religious Leaders’ Participation in Educational Management in Thailand”. Al-HIKMAH Journal 4, no. 8 (April 17, 2018): 75–86. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115206.