อับดุลลอฮ์หะซัน ฟาริด, and แวอุเซ็ง นิเลาะ. “The State, Problems and Development on Academic Administration of Fatoni University”. Al-HIKMAH Journal 5, no. 9 (April 18, 2018): 83–94. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115218.