มั่นคงพิทักษ์กุล สุชาติ, ธำรงธัญวงศ์ สมบัติ, สหพัฒนา ประพนธ์, and จิตร์ภิรมย์ศรี ศรีสมภพ. “การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์”. Al-HIKMAH Journal 6, no. 12 (March 22, 2018): 35–53. Accessed May 24, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116340.