รงเรือง สุรีรัตน์. “ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย”. Al-HIKMAH Journal 6, no. 12 (March 22, 2018): 55–69. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116342.