ทอดทิ้ง พิชยา, and ยี่สุ่นทรง อะห์มัด. “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา”. Al-HIKMAH Journal 6, no. 12 (March 22, 2018): 121–135. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116352.