เละสัน มุสลาม, and ณรงค์รักษาเขต อิบรอฮีม. “The Implementation of Self Quality Assurance in Islamic Private Schools in Satun Province”. Al-HIKMAH Journal 6, no. 11 (April 2, 2018): 47–66. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116983.