พัฒนปรีชาวงศ์ อานิส, แวนาแว อับดุลอาซิส, and เจ๊ะหะ มุฮำหมัดซากี. “การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม”. Al-HIKMAH Journal 2, no. 4 (April 17, 2018): 89–92. Accessed May 24, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119053.