มะมิง มูฮัมหมัดฟาดิ้ล, แวนาแว อับดุลอาซิส, and เจ๊ะหะ มุฮำหมัดซากี. “การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี”. Al-HIKMAH Journal 3, no. 5 (April 17, 2018): 115–117. Accessed May 24, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119077.