มะห์มูด มูซา บาลา, ลีบา มูฮัมหมัด, and หะมะ ซาการียา. “The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries”. Al-HIKMAH Journal 4, no. 7 (April 18, 2018): 77–90. Accessed May 24, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119079.