ตานีเห็ง นิชาวดี, ท่อแก้ว วิทยาธร, เสรีรังสรรค์ ธีรภัทร์, and พวงงาม โกวิทย์. “Communication Competency Development of Chief Executives of the Subdistrict Administration Organization in the Three Southern Border Provinces of Thailand”. Al-HIKMAH Journal 9, no. 17 (June 24, 2019): 105–114. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126067.