ศาสนพิทักษ์ อัครวินทร์, คงประดิษฐ์ สุกัลยา, and ธำรงอาจริยกุล จินดา. “มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน”. Al-HIKMAH Journal 9, no. 17 (June 24, 2019): 115–123. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126127.