แก้วกำพฤกษ์ สิริกานต์, ลิ่วคุณูปการ นิรันดิ์เกียรติ, กุฏิภักดี ฐานกุล, and มั่นเศรษฐวิทย์ ศิษฏ์ธวัช. “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. Al-HIKMAH Journal 9, no. 17 (June 23, 2019): 77–90. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130169.