ศุภอักษร ชัญญาณิศา, ลิ่วคุณูปการ นิรันดิ์เกียรติ, กุฏิภักดี ฐานกุล, and มั่นเศรษฐวิทย์ ศิษฏ์ธวัช. “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. Al-HIKMAH Journal 9, no. 17 (June 21, 2019): 29–42. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130170.