สิงห์ศักดิ์ตระกูล ดวงใจ, ลิ่วคุณูปการ นิรันดิ์เกียรติ, กุฏิภักดี ฐานกุล, and มั่นเศรษฐวิทย์ ศิษฏ์ธวัช. “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. Al-HIKMAH Journal 9, no. 18 (December 29, 2019): 17–32. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130176.