แซวกระโทก สโรชา, วิบูลรังสรรค์ สายฝน, หลินเจริญ เอื้อมพร, and ปาณาวงษ์ ชำนาญ. “การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. Al-HIKMAH Journal 9, no. 17 (June 25, 2019): 145–153. Accessed May 27, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135180.