สาระนะ มารีเยาะ, and แตอาลี อัสมัน. “มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”. Al-HIKMAH Journal 9, no. 18 (December 29, 2019): 45–56. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135445.