ยีปาโล๊ะ มยุรี, ขจรกิตติยา เขมพันธ์, ศิวดำรงพงศ์ วราภรณ์, and เล๊าะแม ยุซรอ. “สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา”. Al-HIKMAH Journal 8, no. 16 (January 28, 2019): 135–143. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139211.