บุญรัตน์ วรวรรณ, and ปฤชากุล วิมลมาศ. “‘เมียฝรั่ง’ ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540”. Al-HIKMAH Journal 9, no. 18 (December 29, 2019): 119–129. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139936.