อาแล ณัชชา, and สินจรูญศักดิ์ ฐิตาภรณ์. “ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal 8, no. 16 (December 26, 2018): 11–19. Accessed May 24, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168398.