จะปะเกีย อามีนุดดีน, จันทร์กิ่งทอ กอแก้ว, and จันทร์กิ่งทอง วิวัฒน์. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)”. Al-HIKMAH Journal 8, no. 16 (December 26, 2018): 163–176. Accessed May 29, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168435.