มะแก้ว ประสพสุข. “การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม”. Al-HIKMAH Journal 10, no. 20 (January 14, 2021): 13–22. Accessed May 28, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/242908.