เก้าเอี้ยน จรุณี, ไวชมภู นวรัตน์, and ทวีสันทรีย์นุกูล เสาวนิตย์. “The Construction of a Model of Academic Leadership of Students at the Municipality School 4, Mueang District, Yala Province”. Al-HIKMAH Journal 11, no. 21 (December 1, 2021): 109–126. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/247523.