นุรักษ์ จุรีรัตน์. “การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา”. Al-HIKMAH Journal 11, no. 22 (December 6, 2021): 1–8. Accessed May 26, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248625.