สาเม๊าะ อับดุลคอเล็บ. “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3”. Al-HIKMAH Journal 11, no. 22 (December 6, 2021): 235–248. Accessed May 29, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/249785.