ชนประชา ศักรินทร์, คงหยู ฉัตรธิดา, and ชนประชา พิชญา. “Problem and Operation Promote the Quality of Life of Elderly Muslim : A Case Study Rusamilae Community”. Al-HIKMAH Journal 13, no. 25 (June 30, 2023): 149–164. Accessed May 19, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/271127.