1.
จาปรัง ธ. การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 13 [cited 2024 May 21];1(1):35-44. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111856