1.
หะยีสาอิ ี. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 14 [cited 2024 May 28];1(2):1-13. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111929