1.
มันยุนุ ม. การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 14 [cited 2024 May 24];1(2):15-22. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111930