1.
หลังปูเต๊ะ ส. แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 14 [cited 2024 May 21];1(2):23-35. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111932